มอก.2236-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ของเล่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top