มอก.2233-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top