มอก.2232-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top