มอก.2231-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้า : ความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top