มอก.2226-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top