มอก.2223-2558

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top