มอก.2210-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดิน ชนิดฟิลม์บาง - คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top