มอก.2209-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อิมัลซิฟายด์แอสฟัลต์เคลือบหลังคา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top