มอก.2207-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top