มอก.2206-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บุหงาโพต์พูร์รี

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top