มอก.2199-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top