มอก.2197-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อต่อเหล็กกล้าไม่เจือแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7/1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top