มอก.2196-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. งานท่อ-ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเกลียวตามมาตรฐาน ISO 7-1

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top