มอก.2188-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รอยต่อแนวดิ่งแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูป 2 ส่วน ชนิดธรรมดา-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑ์การจำแนกประเภท

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top