มอก.2187-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รอยต่อแนวระดับแบบทั่วไประหว่างชิ้นส่วนผนังคอนกรีตภายนอกสำเร็จรูปชนิดธรรมดากับพื้นคอนกรีต-สมบัติ คุณลักษณะ และเกณฑ์การจำแนกประเภท

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top