มอก.2185-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top