มอก.2182-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถ้วยแก้วตวงยา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top