มอก.2168-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 2 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top