มอก.2167-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-30 : เคเบิลนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมสำหรับการต่อข้ามทะเลสาบและแม่น้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top