มอก.2161-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top