มอก.2159-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบบิวเรตต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top