มอก.2153-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พอลิไวนิลคลอไรด์อ่อนผสมเสร็จ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top