มอก.2149-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top