มอก.2147-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top