มอก.2146-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. นมเปรี้ยว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top