มอก.2145-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สังกะสีกันกร่อนหล่อและรีด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top