มอก.2142-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถาดรองอาบน้ำอะคริลิกเสริมใยแก้ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top