มอก.2138-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top