มอก.2136-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top