มอก.2135-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top