มอก.2126-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 10 ข้อกำหนดคุณลักษณะร่วมสำหรับอุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top