มอก.2125-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เทคนิคการติดตั้งบนพื้นผิว-อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 9 ทรานซิสเตอร์สองขั้วแบบประตูคั่นฉนวน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top