มอก.2118-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ที่รองนั่งและฝาพลาสติกสำหรับโถส้วม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top