มอก.2117-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top