มอก.2115-2545

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top