มอก.2109 เล่ม 4-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิงส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top