มอก.2109 เล่ม 3-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึกกันเป็นหลัก) - ตัวอย่างของระบบการมาตรฐานฟิวส์ A ถึง F

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top