มอก.2109 เล่ม 1-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top