มอก.2108-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะ เครื่องใช้ และฟิล์มไนลอนสำหรับอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top