มอก.2107-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หัวดับเพลิงไม่มีประตูน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top