มอก.2106-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ซิงก์ออกไซด์สำหรับอาหารและยา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top