มอก.2105-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 12 ข้อกำหนดสำหรับมวลแผงที่มีการซ้อนกันหลายชั้น (แผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นกึ่งการผลิต)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top