มอก.2104-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 11 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top