มอก.2103-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 10 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้าชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top