มอก.2093-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะและเครื่องใช้อะคริลิกพลาสติกสำหรับอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top