มอก.2091-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อ่างอาบน้ำโลหะเคลือบพอร์ซเลน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top