มอก.2082-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด ซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล:ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แข็ง ระดับการประเมิน EZ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top