มอก.2080-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันโหระพา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top