มอก.2076-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน - ขีดจำกัดและวิธีวัด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top