มอก.2061-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ซองจดหมายที่ใช้กับเครื่องคัดแยกจดหมาย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top